Dokumenty


Dokumenty potrzebne w przygotowaniu umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny) nieruchomości będącej samodzielnym lokalem:

 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu przez właściciela, czyli np. akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tego lokalu
 • jeżeli lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny) nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej):

 • dokument stanowiący podstawę nabycia tej nieruchomości przez właściciela czyli np. akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów dla tej nieruchomości, jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
 • informację wydaną przez urząd miasta lub gminy stwierdzającą jakie jest przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o ile nieruchomość objęta jest ustaleniami takiego planu),
 • jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dokument stanowiący podstawę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa przez uprawnionego,  czyli np. przydział wydany przez spółdzielnię mieszkaniową,  akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • aktualne zaświadczenie wydane w tym celu przez spółdzielnię mieszkaniową, w zasobach której znajduje się ten lokal
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tego lokalu
 • jeżeli spółdzielcze prawo zostało nabyte na podstawie dziedziczenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa lub przeniesienia prawa w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku mężczyzn odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiet odpis aktu małżeństwa),
 • wszystkie istniejące testamenty spadkodawcy (np. wypis testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego lub oryginalny testament własnoręczny),
 • dokument urzędowy obejmujący numer PESEL spadkodawcy (np. stary dowód osobisty lub paszport,  zaświadczenie wydane w tym celu przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności),
 • jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – dokument obejmujący oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu aktu/umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu:

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • inwentaryzacja (rzut kondygnacji),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów.

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron: imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości.