Czynności notarialne


W świetle obowiązującej ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, czyli czynności notarialnych. Notariusz w zakresie wykonywanych uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności dokonane przez niego zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii Notarialnej należy w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży
  • umowy przedwstępne
  • umowy deweloperskie
  • umowy darowizny
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy działu spadku
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości
  • umowy zamiany
  • umowy spółki
  • protokołów (protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
  • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
  • testamenty
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:
  • sporządzanie poświadczeń
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów